De MR bestaat uit drie leerkrachten: Inge Janssen, Mariska Sipers en Rachelle van Vlodrop
en drie ouders : Kim de la Haye, Esther Ummels en Floor Oehlen 

De MR is denktank, kritisch volger van de schoolleiding, en vertegenwoordiger van de achterban. De taak van de MR is advies geven en instemming geven. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling en de veiligheid op school. De directie heeft instemming van de MR nodig bij het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook is de MR een klankbord voor de directie. De raad is geen klachtencommissie. Wél hebben MR-leden een taak om eventuele onvolkomenheden in het beleid te signaleren en bij te sturen als dat mogelijk is. 
 
Resultaat bereiken via medezeggenschap, begint bij goede communicatie. Dat geldt niet alleen aan de overlegtafel en bij de voorbereiding van vergaderingen. Om de achterban goed te vertegenwoordigen, willen de ouders in de MR een ieder uitnodigen om opmerkingen en wensen over het schoolbeleid of andere schoolzaken aan hen kenbaar te maken. Tevens willen we u erop attenderen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn, voor zover er niet over personen of over vertrouwelijke kwesties wordt gepraat. Wilt u een vergadering van de MR als toehoorder  bijwonen, meldt u zich dan even bij een MR lid. 
De data waarop wij vergaderen kunt u vinden in onze schoolkalender. De vergaderingen vinden op school plaats en beginnen om 20:00u. Een week voorafgaand aan de vergadering zullen wij de agendapunten via e-mail aan de ouders kenbaar maken. 

De MR is te bereiken op het volgende mailadres: mr.ondersteboven@innovo.nl