De Ouderraad


Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook op Basisschool Ondersteboven. Onze Oudervereniging stelt zich ten doel een klimaat te creëren op school waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit proberen we te bereiken door het organiseren van activiteiten, het bieden van praktische hulp aan het onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor het SAC. Als uw kind naar Basisschool Ondersteboven gaat, bent u automatisch lid van de Oudervereniging.
 
De ouderraad.
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Behalve een voorzitter, een secretaris en een penningmeester heeft de ouderraad een aantal leden. De ouderraad vergadert zes tot acht maal per jaar. Bij de  vergaderingen is een teamlid aanwezig. De ouderraad informeert, assisteert en adviseert de diverse geledingen in overleg met het team over schoolse zaken die het kind en de ouders betreffen. Aan het begin van elk nieuw schooljaar is er een algemene jaarvergadering voor alle ouders van de school. De ouderraad brengt dan verslag uit van de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar. Tevens wordt het beleid voor het komende jaar besproken. Mutaties in de ouderraad worden tijdens deze vergadering bekendgemaakt. Aan het eind van ieder schooljaar wordt in overleg met het team een activiteiten planning gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Aan de hand hiervan wordt een activiteitenlijst samengesteld. De werkgroepen, samengesteld uit leden van de ouderraad en teamleden, zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van de diverse activiteiten.
 
De ouderbijdrage
Elk jaar wordt er een ouderbijdrage gevraagd. Het meeste geld wordt besteed aan de bekostiging van de
activiteiten als sportdagen, Sinterklaas, schoolreisje e.d.
Voor deze activiteiten is geld nodig en de ouderbijdrage vormt onze belangrijkste bron van inkomsten.
Iedereen die lid is van de vereniging - en nagenoeg alle ouders die kinderen op Basisschool Ondersteboven hebben, zijn dat - betaalt per jaar een contributiebedrag per kind. Deze ouderbijdrage, berekend op basis van de begroting voor het daaropvolgende jaar, wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld . U krijgt een brief over de hoogte van de ouderbijdrage en de manier van betalen. Naast deze bijdrage vullen wij ons budget aan door het organiseren van een aantal activiteiten als het kienen, de carnavalsmiddag of een sponsoractie.

De activiteiten van de oudervereniging.
De Oudervereniging organiseert samen met het team en hulpouders activiteiten waar de school geen budget voor heeft maar die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen zeer naar uitzien. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Soms leveren we een bijdrage aan culturele evenementen. Daarnaast coördineren en organiseren wij het schoolreisje.
Regels voor de ondersteunende werkzaamheden door ouders
Aan het eind van ieder schooljaar wordt in overleg met het team een activiteitenplanning gemaakt voor het
nieuwe schooljaar. Aan de hand hiervan wordt een activiteitenlijst samengesteld.
Een aantal weken voor iedere activiteit ontvangt u een briefje waarop u kunt aangeven of u bij die activiteit mee wilt helpen. Als u voor een bepaalde activiteit ook daadwerkelijk wordt ingeroosterd ontvangen u hierover bericht. In eerste instantie wordt er gebeld of wordt u aangesproken op de speelplaats. Lukt dit niet, dan volgt  een e-mail.MM   Mocht u verhinderd zijn dan zorgt u zelf voor vervanging. Indien dit niet mogelijk is deelt u dit tijdig mee. Helpende ouders nemen de privacy van leerlingen in acht en doen dus geen mededelingen over hun
bevindingen met leerlingen anders dan aan de groepsleerkracht. Het spreekt voor zich dat de leerkrachten
eindverantwoordelijk zijn in het samenwerken met ouders.
 
Deelname aan een activiteit
Meewerken is op twee manieren mogelijk:
1. Door een activiteit mee te organiseren.
Op deze manier is er een grote betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van een activiteit. Dit
vergt meer tijdsinvestering voorafgaande aan een activiteit. De voorbereiding en organisatie gebeurt
samen met een aantal ouders, een ouderraadslid en (afhankelijk van de aard van de activiteit) een
teamlid. Deze personen vormen dan een werkgroep en komen voor het eerst bij elkaar enkele maanden
voordat een activiteit plaatsvindt. De werkgroepen vergaderen meestal in de avonduren.
2. Door een activiteit uit te voeren.
De ouder of verzorger wordt dan op de dag van de activiteit betrokken bij de directe uitvoering.
Ruimschoots voordat de activiteit plaatsvindt wordt men - meestal telefonisch - benaderd door iemand
van de werkgroep. De tijdsduur is afhankelijk van de activiteit.
Elke werkgroep heeft een contactpersoon vanuit het team en de ouderraad. Zij dragen er zorg voor dat alle
informatie goed wordt doorgegeven aan de ouderraad en de teamleden. Als ouders meer willen weten over
een activiteit dan kunnen ze terecht bij de contactpersoon van die activiteit.