Notulen 12-11-2019Hagendoornweg 2, 6237 NP Moorveld, 043- 3641630, www.bs-ondersteboven.nl
 
 
Notulen Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven
 • Dinsdag 12 november 2019
 • 20.00 - 22.00 MR + Directie
 • Locatie BS Ondersteboven, personeelskamerNotulen overleg met directeur Jeroen Tholen (20.00- 22.00 uur):
1. Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2. 20.00 - 20.15 uur Notulen MR vergadering 23 september 2019 (I)
 
3. 20.15 - 20.30 uur Mededelingen: (I)
 • vanuit directie
- Over 2 weken hebben we monitorgesprek met Nicole van Wolven en Bert Nelissen. Dit zal op school (De Triangel) plaatsvinden. Hier worden alle facts and figures per school besproken. Er wordt onder andere gekeken naar de opbrengsten van eind groep 8, passend onderwijs, werkprocessen, de punten uit de audit, het verzuim etc.
- Er is een facilitaire opname geweest van het gebouw. Zaken die onder andere besproken zijn: de tussenwand weghalen van het oude groep 7/8 lokaal, keuken plaatsen hierin, buitenberging, nieuwe verwarmingsketel etc.
- Jeroen en Glenn zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe lay-out van de website. De website is al compacter met de belangrijkste items erop. 
 • vanuit schoolteam
- Mariska heeft ouders gevraagd waarom zij niet aanwezig waren bij de ouderinformatieavond waren. Wat ze terug kreeg was dat ze het vergeten waren.
- Dominique heeft veel positieve reacties terug gekregen naar aanleiding van de startgesprekken.
- Alle leerkrachten hebben de startgesprekken als zinvol ondervonden. Bij de kleuters waren een aantal ouders al recent geweest om hun kind in te schrijven, hier was het niet direct nodig om al zo snel een 2e gesprek te voeren.
- Er wordt gezocht naar een alternatief systeem om kleuters te volgen. Mariska is naar een bijeenkomst geweest om zich te verdiepen in de mogelijkheden. Er zijn zoveel andere vormen van een visie. De ene vindt dat het vanuit het kind komt, de andere geeft aan dat je moet oefenen met het kind.
Waarom willen we en wat willen we en wat past hierbij.
- Er is nog iemand geweest om de nieuwe methode pluspunt toe te lichten. We willen ons verdiepen of we voor de gehele digitale versie gaan of een gedeelte op papier inclusief een gedeelte digitaal.
- Er zijn 2 mensen bij Jeroen geweest om verheldering te vragen over de gang van zaken omtrent hoe gaan we verder na januari i.v.m. zwangerschapsverlof van Mariska in groep 1/2. Juffrouw Stephanie zal 3 dagen komen werken en er wordt gekeken binnen het ooievaarsnest om de andere 2 dagen op te vangen.
Het blijven communiceren met ouders hierover is zeer belangrijk voor ouders. Hier ligt een taak voor Jeroen om te doen/blijven doen. Proactief informeren is belangrijk.
- Het wordt als prettig ervaren dat de kleuters door de biebdames worden meegenomen om voor gelezen te worden.
 • vanuit MR
- Overblijven blijft een aandachtspunt. De sfeer binnen de overblijfouders is momenteel niet prettig. Ouders denken dat er niet voldoende vanuit school wordt gepromoot om nieuwe ouders voor het overblijven te vinden.
Voorstel is dat Jeroen de ouders van het overblijven bij elkaar roept en de noodzaak doorgeeft.
- Visualiseren schoolregels wordt nog aan gewerkt.
 
4. 20.30 - 20.45 uur Jaarverslag MR (I)
Dit punt  wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Floor stuurt een concept door naar iedereen.
 
5. 20.45 - 21.00 uur Groepsgrootte groep 1/2 lerarentekort (I)
Hier is men druk mee bezig. Het wordt z.s.m. opgepakt. School zal vaker ouders op de hoogte moeten houden dat ernaar gekeken wordt/ eraan gewerkt wordt.
 
6. 21.00 -  21.15 uur Veiligheid op school (MV)
            De acties van de BOA's hebben niet het gewenste resultaat gegeven. Jeroen vraagt het na
bij de wethouder, aangezien de BOA maar een beperkt aantal keer is geweest.
Pinokkio heeft de adviesroute rondom school ontvangen. Zij geven aan dit aan ouders mee te geven. Kidts zal hier ook aan toegevoegd moeten worden. Jeroen zal dit op zich nemen. 
Tijdens de ontruiming hebben zowel school, Pinokkio en Kidts. 
 
7. 21.15 - 21.30 uur Schoolpreventiebeleid/Arbo RIE
Vanuit Innovo is er een mini-enquête verstuurd naar de preventiemedewerkers, deze is ingevuld door Dominique en Rachelle.
 
8. 21.30 - 21.45 uur Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
- Verkiezingen? Mariska staat op de lijst om af te treden. Jeroen vraagt na binnen het team of er anderen zijn die zich ter beschikking stellen.
 
 
9. 21.45 - 22.00 uur
 
  I=Informatief             MV=Meningsvormend           BV=Besluitvormend
 
 
 
 
Actielijst:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
 
 


 
Vergaderplanning MR 2018/2019
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
23-09-2019
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
 • Verkiezingen MR
     
12-11-2019
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
     
23-01-2020
 • Mobiliteit n.a.v. leerlingprognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
30-03-2020
 • School-organisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Concept-begroting 2019/2020
 • Concept schooljaarplan 2019/2020
 • Overblijfregeling
     
26-05-2020
 • Concept schoolgids 2019/2020
 • Concept formatieplan 2019/2020
 • Schoolplan 2019/2020
 
 
Instemming
   
25-06-2019
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
         
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
  • RIE en Arbo- beleid
  • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal.
  •  
 
Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2020 Mariska Sipers  
1 januari 2021 Rachelle van Vlodrop Kim de la Haye
1 januari 2022 Dominique Walsh Floor Oehlen
1 januari 2023   Mark Pijpers
 
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2019:
* voorzitter: Floor                                           vice- voorzitter: Dominique
* secretaris : Rachelle                                   vice- secretaris:Kim
 
 
* onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken:
 • informatie uit en contact met GMR: ?