Notulen 23-09-2019Hagendoornweg 2, 6237 NP Moorveld, 043- 3641630, www.bs-ondersteboven.nl
 
 
Overleg Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven op
 • Maandag 23 september 2019
 • 20.00- ca. 22.00 uur MR + Directie
 • Locatie BS Ondersteboven, personeelskamerNotulen overleg met directeur Jeroen Tholen (20.00- 22.00 uur):
1.   Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2.   20.00 - 20.15 uur Notulen MR vergadering 25 juni 2019 (I)
                  Notulen zijn vastgesteld.
3.   20.15 - 20.30 uur Mededelingen: (I)
 • vanuit directie:
- We groeien dit schooljaar qua leerlingaantal.  
 
- Informatieavond: de opkomst viel zwaar tegen. Van de nieuwe leerlingen waren er nauwelijks ouders aanwezig, dit terwijl tijdens de kennismakingsgesprekken hierop werd geattendeerd dat het belangrijk is om te komen. Opvallend is dat ouders wel klagen buiten de school en vervolgens niet komen naar de informatieavond.
 
Dit jaar konden ouders zich niet aan melden voor de informatieavond, wellicht is dit een
optie voor komend jaar om dit wel weer te doen, zo voelen ouders zich misschien verplicht
om toch te komen. Zo lijkt het minder vrijblijvend.
 
We zijn opnieuw gecertificeerd als gezonde school. We kunnen daardoor extra ondersteuning krijgen vanuit de GGD.
 
- De verbindingsdag van alle Meerssense scholen was als zeer succesvol ervaren door de
teamleden. 
 
 • vanuit schoolteam
- De onzekerheid bij de ouders over de groepsgrootte van groep 1/2 wekt bij ons zorgen. We willen ouders erop wijzen dat ze met ons in gesprek moeten komen hierover.
Is het een idee om hiervoor een extra moment te plannen met en voor ouders? (voorstel
Floor).
We kunnen ouders op dit moment nog niet veel vertellen omdat het nog niet bekend is hoe
we het gaan/kunnen opvangen. Hier wordt na de herfstvakantie naar gekeken. Er is
sowieso al contact gelegd met het ooievaarsnest.
Jeroen zal na de herfstvakantie een moment plannen om ouder voor te lichten over het
hoe en wat voor groep 1/2.
- In groep 7/8 waren bij het begin van het schooljaar problemen in bepaalde groepsapps,  
die met specifieke leerlingen en ouders besproken en opgepakt zijn. Bureau Halt komt 2 
keer dit schooljaar op bezoek in groep 7/8 om onder andere ook dit onderwerp te 
bespreken.
- In groep 7/8 was er ook een ouder die al aangaf welk schooladvies hij/zij graag zou willen
voor zijn/haar kind.
- We lopen tegen het niet kunnen gebruiken van de digitale software voor veel methoden,
licenties die niet betaald zijn enz. door bestuur.  
Dominique geeft aan dat ze last heeft van te weinig chrome-books.
 
 • vanuit MR
- Zaken en zorgen rondom groep 1/2 willen we benadrukken. Maar daar zijn jullie zelf ook hoorbaar mee bezig.
- Hoe werkt het schoolfruit? Dit wordt gesubsidieerd, vandaar dat we het 20 weken krijgen.
Is het een idee om een project aan te gaan met gezonde lunches? De leerlingen op deze school hebben tot nu toe voldoende voeding tijdens het overblijven.
- Hoe zit het met de schoolregels? Visualiseren ervan? Hier gaan we als school weer verder mee.
- Hoe zit het met de overblijfouders? Er is nog steeds vraag naar ouders!
Jeroen geeft aan dat het inschakelen van een extern bedrijf een optie is en zal dit nogmaals gaan bekijken.
Mariska plaatst een bericht op de facebookpagina van de bes van Göäl om overblijfouders te werven.
 
4.   20.30 - 20.45 uur Beleid en invulling schooltaken (I)
            Deze week zullen de laatste gesprekken plaats vinden. Het kan niet bij alle collega's
nauwsluitend op 0 komen. Bij de ene collega moesten er nog taken bijkomen, bij anderen
moesten er taken weggehaald worden.
Door een klein team zullen we hier en daar ook wat extra taken moeten invullen.
 
5.   20.45 - 21.00 uur Groepsgrootte groep 1/2 (I)
Dit punt is bij punt 3 voldoende besproken.
 
6.   21.00 -  21.15 uur Veiligheid op school (MV)
Verkeersveiligheid blijft een punt. Jeroen heeft zijn ongenoegen geuit ten opzichte van de wethouder dat er nog steeds geen BOA's zijn geweest. De wethouder was hiervan geschrokken en zal het oppakken.
Er zijn nog steeds ouders die voor de school stoppen om hun zoon/dochter uit te laten. In de Schoolstraat staan opvallend veel auto's. Weten de ouders van Pinokkio wel de afspraken wat betreft parkeren? Jeroen neemt contact op met Pinokkio.
 
7.   21.15 - 21.30 uur Kinderdagverblijf (I)
Het heeft lang geduurd, maar het kinderdagverblijf is er eindelijk. Ze hebben per dag 3 tot 4 kinderen. De mensen van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf werken vaker samen en gooien de tussenwand open. De eerste ervaringen vanuit school zijn positief, de samenwerking verloopt prettig.
 
8.   21.30 - 21.45 uur Verkiezingen MR (I)
Volgens het schema zou Mariska aftredend zijn. Mariska stelt zich herkiesbaar, het team zal hierover moeten beslissen of dat akkoord is.
Marc neemt de plek van Esther in.
 
9.   21.45 - 22.00 uur Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
            Het etentje was erg lekker en gezellig!
 
 
 
  I=Informatief             MV=Meningsvormend           BV=Besluitvormend
 
 
 
 
 
Actielijst:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
 
  
Vergaderplanning MR 2019/2020
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
23-09-2019
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
 • Verkiezingen MR
     
12-11-2019
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
     
23-01-2020
 • Mobiliteit n.a.v. leerlingprognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
30-03-2020
 • School-organisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Concept begroting 2020/2021
 • Concept schooljaarplan 2020/2021
 • Overblijfregeling
     
26-05-2019
 • Concept schoolgids 2020/2021
 • Concept formatieplan 2020/2021
 • Schoolplan 2020/2021
 
 
Instemming
   
02-07-2019
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
         
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
 • RIE en Arbo- beleid
 • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal.
 
 
Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2020 Mariska Sipers  
1 januari 2021 Rachelle van Vlodrop Kim de la Haye
1 januari 2022 Dominique Walsh Floor Oehlen
1 januari 2023   Marc Pijpers
 
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2019:
* voorzitter:     Floor                                       vice- voorzitter:           Dominique
* secretaris:    Rachelle                                   vice- secretaris:          Kim
 
 
* Onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken:                       Floor
 • informatie uit en contact met GMR:        Floor