Hagendoornweg 2, 6237 NP Moorveld, 043- 3641630, www.bs-ondersteboven.nl
 
 
Overleg Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven op
 • Dinsdag 26-03-2019
 • 20.00- ca. 22.00 uur
  • 20.00 - 22.00 MR + Directie
 • Locatie BS Ondersteboven, personeelskamer
 
Notulen overleg met directeur Jeroen Tholen (20.00- 22.00 uur):
1. Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2. 20.00-20.30 Bezoek GMR  
Hoe ziet de MR de GMR, wat zijn de verwachtingen en wat kan de GMR voor ons
betekenen?
 • Mariska geeft aan geen beeld ervan te hebben, enkele anderen beamen dit.
 • Floor merkt dat vanuit GMR nu steeds meer activiteit plaats vindt.
 • Inge heeft wel jarenlang verslagen ervan gelezen, maar geen activiteit meegemaakt   hiervan. Inge vindt het waardevol dat er contact is tussen MR en GMR, het zou prettig zijn als er iedere MR-vergadering een korte terugkoppeling gegeven zou kunnen worden vanuit degene die de GMR heeft bijgewoond.
 • Tevens is de hectiek van alledag hetgeen waardoor je als leerkracht niet zo snel de mails van de GMR gaat doornemen.
 • We ervaren het als prettig dat er leden vanuit de GMR ons dit bezoek brengt.
 • 4 april is een gezamenlijke bijeenkomst.
 • GMR wilt graag zo veel mogelijk helpen en ondersteunen bij vragen en/of opmerkingen.
 • Wij zouden het waardevol vinden als zo'n bezoek zoals nu 2-jaarlijks plaatsvindt.
 • GMR is proactief de laatste periode.
 
3. 20.30 - 20.45 uur Notulen MR vergadering 15 januari 2019 (I)
            De wijkagenten zijn sinds 26-3-2019 nieuw.
 
4. 20.45 - 21.00 uur Mededelingen: (I)
 • vanuit directie: De vorige MR is verplaatst door de audit. Dit was zeer goed verlopen. Het auditteam was zeer tevreden. We hebben hoog gescoord op alle punten. Er zijn tips en aanvullingen gegeven. Het kidspanel is bevraagd, leerlingen waren eveneens tevreden.
  Afgelopen periode is het nogal rommelig geweest bij de kleuters, door ziekte Mariska en auto-ongeluk Daniëlle. Er was nauwelijks vervanging te vinden. Peggy heeft gelukkig kunnen bijspringen. De laatste periode zullen Mariska en Daniëlle weer aan het werk zijn en hun energie in de groep steken om eventuele opgelopen hiaten te herstellen.
  Het tekort aan vervangers is zeer groot. In zuidelijk Limburg zijn 150 vervangers nodig, terwijl er 50 mensen van de PABO afstuderen.
  Er is een cluster opgezet om elkaar te kunnen helpen wat betreft vervangingen en elkaar ondersteunen. Binnen het cluster kan men elkaar ondersteunen op punten waar men tegenaan loopt. Er zal ook een gezamenlijke sportdag worden gehouden voor de scholen van Meerssen. 
 • vanuit schoolteam:NOT; we hebben alle nieuwe methoden gezien. We weten nu dat rekenen onze prioriteit heeft om als eerste vervangen. Spelling, taal en technisch lezen zullen volgen. Voor de rapporten hebben we geen vernieuwingen gezien.
  Meubilair en kapstokken zijn bekeken, ook naar aanleiding van het Kidspanel.
  Onderwijs maak je samen; scholing voor de samenwerking tussen peuterspeelzaal en groep 1/2. Op deze wijze wordt de stap van de PSZ naar de bassischool kleiner en makkelijker voor de leerlingen. De overgang van groep ½ naar groep 3 komt nog aan de orde en de ouderbetrokkenheid.
  Scholing gevolgd door Mariska, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong ECLG: Hoe ga je om met opvallend gedrag, versnellen, verlengen bij leerlingen.
 • vanuit MR: Geen opmerkingen.
   
  5. 21.00 - 21.15 Communicatie en communicatieprotocol (MV)
  Floor zal haar veranderingen en/of aanpassingen van het protocol aan Jeroen doorgeven. Jeroen past het aan en plaatst hem na verbetering op de website na goedkeuring binnen de MR.
   
  6. 21.15 - 21.30 School organisatie en directievoering
  Jeroen licht de personeelsbegroting toe.
   
  7. 21.30 - 21.45  Overblijfregeling
 • De regels van het overblijven worden gevisualiseerd. Voor de meivakantie moeten de regels gevisualiseerd zijn voor de leerlingen.
 • Er zullen nieuwe overblijfouders gezocht moeten worden.
 • Eventueel zullen we via Isy het overblijven organiseren. Betaling en registratie wordt dan via Isy geregeld.
 • Voor het overblijven is ook een bak gemaakt met buitenspeelmateriaal zodat de spullen van de klas niet tijdens het overblijven worden gebruikt en andersom.
 • Duikelstangen? Jeroen zal hier z.s.m. achteraan gaan.
 
8. 21.45 - 22.00  Verkeersregeling
De brandbrief is de deur uit gegaan. Een week later stonden al mensen op de stoep om te inventariseren. Hierna hebben we ze niet meer gezien, jammer.
Jeroen had aangegeven dat de communicatie via hem zou mogen lopen, maar hij heeft niks meer gehoord. Jeroen zal allereerst nogmaals contact opnemen met de mensen van de gemeente (Marly Heusschen) om de noodzaak aan te geven. (Jeroen zal dan meteen de gymnastiekmaterialen onder de loep leggen bij de gemeente)
Floor pakt het op en stuurt de gemeente nogmaals een mail met de vraag om te komen controleren zodra na het contact van Jeroen met de gemeente geen resultaat zal zijn ervaren. 
 
9. WVTTK
 • Esther geeft aan om rekening te houden met een opvolger voor haar. Hier wordt een bericht op Isy geplaatst.
 • Voor de laatste vergadering: op de planning zetten op welke avonden we zullen vergaderen.
 
I=Informatief               MV=Meningsvormend           BV=Besluitvormend
 
 
 
Actielijst:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
 • Rachelle plaatst de agenda op ISY voor alle ouders
   
Vergaderplanning MR 2018/2019
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
18-09-2018
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
 • Verkiezingen MR
     
13-11-2018
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
     
22-01-2019
 • Mobiliteit n.a.v. leerlingprognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
26-03-2019
 • School-organisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Concept-begroting 2019/2020
 • Concept schooljaarplan 2019/2020
 • Overblijfregeling
     
21-05-2019
 • Concept schoolgids 2019/2020
 • Concept formatieplan 2019/2020
 • Schoolplan 2019/2020
 
 
Instemming
   
25-06-2019
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
  • RIE en Arbo- beleid
  • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal 
    
   Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2020 Mariska Sipers Esther Ummels
1 januari 2021 Rachelle van Vlodrop Kim de la Haye
1 januari 2022 Dominique Walsh Floor Oehlen
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2019:
* voorzitter: Floor                                            vice- voorzitter: Dominique
* secretaris: Rachelle                                     vice- secretaris: Kim
 
 
* onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken:
 • informatie uit en contact met GMR: ?