Hagendoornweg 2, 6237 NP Moorveld, 043- 3641630, www.bs-ondersteboven.nl
 
 
Overleg Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven op
 • Dinsdag 15 januari 2019
 • 20.00- ca. 22.00 uur
  • 20.00 - 22.00 MR + Directie
 • Locatie BS Ondersteboven, personeelskamer
 Notulen overleg met directeur Jeroen Tholen (20.00- 22.00 uur):
            1.   Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2.   20.00 - 20.15 uur Notulen MR vergadering 30 oktober 2018 (I)
                        Na enkele kleine aanpassingen
 1. 20.15 - 20.30 uur Mededelingen: (I)
  • Vanuit directieAudit:
   Dinsdag 22 januari zal de audit plaatsvinden.
   Het auditteam heeft zich maandag 14 januari voorgesteld aan de directie/teamleden. Iedere leerkracht krijgt een les-observatie door de auditoren. Hierop vindt een terugkoppeling plaats tussen auditor en leerkracht. Tussentijds wordt er een gesprek gevoerd met de directeur en met de IB-er. Er vindt een gesprek met de leerlingen van het kidspanel. Op basis van dit alles wordt er een terugkoppeling gegeven over de werkprocessen en het reilen en zeilen binnen de school. Aandachtspunten zullen worden besproken en eventueel veranderd.   
   Kidspanel:
   Hier is het schoolplein aan de orde geweest, een tankpaal, duikelstangen en pleinplakkers worden aangeschaft.
   Buiten-speel-regels zijn door de leerlingen uitgetekend en worden zichtbaar gemaakt.
  • Vanuit schoolteam Creamiddag:
   Dit vinden de leerlingen een succes.
   NOT:
   Het gehele team gaat tijdens de studiedag naar het NOT. We willen kijken naar nieuwe methodes, een creatieve methode en rapportfolio's.
  • Vanuit MR Geen bijzonderheden.
    
 1. 20.30 - 20.45 Communicatie en communicatieprotocol (MV)Communicatieprotocol:
  Op de site van Ondersteboven staat een communicatieprotocol. Dit zou regelmatig besproken worden en geupdate binnen de MR.
  Voor de volgende vergadering nemen we allen het document door en bespreken we dit gezamenlijk.
  ISY: dit werkt prima!
  Afscheid groep 8:
  We misten de opties die de MR-geleding had aangedragen
  Voor de werkgroep hebben zich 2 ouders aangemeld om het afscheid te organiseren samen met de leerlingen en leerkracht van groep 8.
   
 2. 20.45 - 21.00 Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages (I)
De facts en figures van de monitor zijn besproken. Onderwijs, personeel, financiën zijn aan bod gekomen. Hier is zeer constructief over gesproken. Er zijn geen nieuwe onderwerpen besproken. De begroting was zoals verwacht, geen verrassingen.
Nicole van Wolven komt zich aan het team voorstellen op 26 februari.
 
SOP:
Dit moet 2-jaarlijks worden aangeleverd. Binnen het samenwerkingsverband Maastricht/Heuvelland wordt dit gemaakt om leerlingen uit deze regio hier eventueel te plaatsen als er speciale behoeften zijn.
Het document wordt gezamenlijk besproken met de MR-leden. De MR geeft akkoord voor dit document.
 
 1. 21.00 -  21.15 uur Schoolkamp/musical (I)
Men zal nu moeten gaan ervaren hoe de nieuwe afspraken ten uitvoer worden gebracht.
Dominique licht toe dat alle leerlingen enthousiast zijn over het organiseren van de musical. De leerlingen ervaren nu pas welke opzet er is. De rolverdeling is soepel verlopen.
 
 1. 21.15 - 21.30 uur Verkiezingen MREr zijn geen reacties binnen gekomen op de nieuwe verkiezingen.
   
 2. 21.30 - 21.45 uur Mobiliteit n.a.v. leerlingprognoses (I)
We gaan 1 leerling achteruit ten opzichte van de laatste telling. Dit heeft geen consequenties voor de mobiliteit.
Nu volgen weer veel instromers.
 
 1. 21.45 - 22.00 uur Verkeerssituatie
Jeroen neemt contact met de wijkagent op. De MR verstuurt een brandbrief naar wethouder Marly Heusschen en de wijkagent.
 
 1. 22.00 - uur Wat verder der tafel komt, rondvraag en sluiting - Esther geeft bij deze aan dat zij door wilt blijven gaan tot aan de zomervakantie
    binnen de MR en daarna zal stoppen.
  - Inge zal optioneel nog vergaderingen bijwonen.
  - Floor nodigt de GMR uit om de vergadering bij te wonen op 26 maart.
   
   
   
    I=Informatief             MV=Meningsvormend           BV=Besluitvormend
   
   
   
  Actielijst:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
 
 
 
 


 
Vergaderplanning MR 2018/2019
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
18-09-2018
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
 • Verkiezingen MR
     
13-11-2018
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
     
22-01-2019
 • Mobiliteit n.a.v. leerlingprognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
26-03-2019
 • School-organisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Concept-begroting 2019/2020
 • Concept schooljaarplan 2019/2020
 • Overblijfregeling
     
21-05-2019
 • Concept schoolgids 2019/2020
 • Concept formatieplan 2019/2020
 • Schoolplan 2019/2020
 
 
Instemming
   
25-06-2019
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
         
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
  • RIE en Arbo- beleid
  • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal.
  •   
    
   Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2020 Mariska Sipers Esther Ummels
1 januari 2021 Rachelle van Vlodrop Kim de la Haye
1 januari 2022 Dominique Walsh Floor Oehlen
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2019:
* voorzitter: Floor                                            vicevoorzitter: Dominique
* secretaris: Rachelle                                     vice-secretaris: Kim
 
 
* onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken:
 • informatie uit en contact met GMR: ?