Hagendoornweg 2, 6237 NP Moorveld, 043- 3641630, www.bs-ondersteboven.nl

 
Overleg Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven op
 • Maandag 18 juni 2018
 • 20.00- ca. 22.00 uur
  • 20.00 - 22.00 MR + Directie
 • Locatie BS Ondersteboven, personeelskamer
Aanwezig: Kim, Floor, Inge, Jeroen en Rachelle
 
Notulen
            1.   Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2.   20.00 - 20.15 uur Notulen MR vergadering 31 mei 2018 (I)
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring) op de site van
BS. Ondersteboven komen te staan.
 
 1. 20.15 - 20.45 uur Mededelingen: (I)
  • vanuit directie: geen mededelingen
  • vanuit schoolteam: kraamvisite plannen bij Mariska
  • vanuit MR: geen mededelingen 
 1. 20.45 - 21.00 uur Schoolgids 2018/2019 (I)De schoolgids is gezamenlijk bekeken en besproken. Aandachtspunten zijn doorgegeven en worden door Jeroen aangepast.
  De schoolgids wordt sinds dit jaar in een andere lay-out verwerkt, waardoor deze er anders uitziet dan voorgaande jaren.
   
 2. 21.45 - 21.55 uur Schooljaarplan 2018/2019De volgende punten zijn bekeken en besproken:
 • Formatieplan Komend schooljaar zal er een vakleerkracht gymnastiek aangesteld worden voor 1 schooljaar. Deze zal de gymnastieklessen verzorgen, leerkrachten begeleiden bij het geven van gymnastiekonderwijs en een beleid gymnastiek opstellen.
 • Schoolplan
 • Begroting
 • Vakantieplanning 
 1. 21:55 - 22.00 uur Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
 • Plannen datum afscheid van de twee MR-leden die afscheid hebben genomen; tijdens het schoolfeest op het einde van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van de MR-leden. We nodigen ze daarbij uit voor een etentje gezamenlijk.
Vergaderdata 2018/2019:
 1. 18 september 2018
 2. 30 oktober 2018
 3. 22 januari 2018
 4. 26 maart 2018
 5. 21 mei 2018
 6. 25 juni 2018
 
 
Actielijst:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
 • Jeroen past de besproken aandachtspunten in de schoolgids aan.
 • Inge verzorgt kaartjes pasgeboren baby's.

   
I=Informatief                    MV=Meningsvormend            BV=Besluitvormend 
Vergaderplanning MR 2017/2018
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
19-09-2017 (Esther)
 • Concept vergaderplanning MR
 • Voorzitterschap MR
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
     
06-11-2017 (Marjo)
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
 • Verkiezingen MR
     
30-01-2018 (Danjelle)
 • Mobiliteit n.a.v. leerlingprognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
20-03-2018 (Rachelle)
 • School-organisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Concept-begroting 2018/2019
 • Concept schooljaarplan 2018/2019
 • Overblijfregeling
     
31-05-2018 (Rachelle)
 • Concept schoolgids 2018/2019
 • Concept formatieplan 2018/2019
 • Schoolplan 2018/2019
 
 
Instemming
   
18-06-2018 (Rachelle)
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
         
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
 
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
  • RIE en Arbo- beleid
  • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal. 
   Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2017 Mariska Sipers Esther Ummels
1 januari 2018 Danjelle Schnackers Marjo Volders
1 januari 2019 Inge Janssen Floor Oehlen
 
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2018:
* voorzitter: Floor                                            vice- voorzitter: Inge
* secretaris: Rachelle                                     vice- secretaris:Kim
* onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken:
 • informatie uit en contact met GMR: ?